ZARZĄDZANIE
I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

+48 61 8 226 226

NAWRA & MORGAN

Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje m.in.:

Spółka NAWRA & MORGAN istnieje na poznańskim rynku od 1998 roku świadcząc usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim, jednak nie wyłącznie, do Właścicieli Lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych, którym oferujemy kompleksową obsługę ich nieruchomości. Celem, jaki stawiamy przed sobą, jest nie tylko utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym, ale także stałe podnoszenie jej wartości, poprzez ciągły nadzór nad jej prawidłowym użytkowaniem.

Prawidłowość wykonywania zawartych przez nas umów gwarantuje polisa z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami.

Naszą misją jest zapewnienie naszym Klientom poczucia bezpieczeństwa oraz osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu kosztów nieruchomości. Celem jest nieustanna poprawa i polepszanie jakości zamieszkiwania lub użytkowania.

Zarządzamy zarówno obiektami komercyjnymi, jak i mieszkaniowymi. Suma powierzonych nam do zarządzania i administrowania powierzchni obejmuje ponad 20 000m2.

Podstawą naszej działalności jest indywidualne podejście do każdego Klienta, dlatego też wciąż udoskonalamy nasze procedury działania dostosowując je do obecnych potrzeb i wymagań naszych Zleceniodawców.

REPREZENTACJA WSPÓLNOTY

Zakres usług obejmuje reprezentację Wspólnoty na zewnątrz przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej oraz w stosunkach z właścicielami lokali i może odbywać zgodnie z art. 18 ustawy o własności  lokali (jako zarząd powierzony) lub w oparciu o umowę o zarządzanie (administrowanie) nieruchomością.

W sytuacji kiedy zarządca pełni swoje funkcje na rzecz wspólnoty w oparciu o art. 18 ustawy o własności lokali, wymagane jest jego wyraźne umocowanie w umowie zawartej w formie aktu notarialnego o określeniu sposobu zarządu nieruchomością wspólną bądź w uchwale właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza o zmianie tej umowy.

W przypadku zarządcy pełniącego swoje funkcje na rzecz wspólnoty w oparciu o umowę o administrowanie (zawartej w zwykłej formie pisemnej), zarządca może reprezentować wspólnotę mieszkaniową w postępowaniu sądowym tylko i wyłącznie jako pełnomocnik, o którym mowa w art. 87 § 1 kpc, tj. jako osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony postępowania. Przy czym, stosownie do treści art. 89 § 1 kpc, musi przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy (ewentualnie wierzytelny odpis pełnomocnictwa).

W  interesie wspólnot mieszkaniowych leży dołożenie należytej staranności w zakresie prawidłowego umocowania zarządców do ich reprezentowania. Skutki zaniedbań w tym zakresie mogą bowiem prowadzić do negatywnych dla wspólnot konsekwencji, nie tylko procesowych, ale także materialno-prawnych.

 

OBSŁUGA PRAWNA

Spółka zajmuje się obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych. Pomoc prawna w zakresie zarządu nieruchomością wspólną obejmuje w szczególności:

 1. doraźna lub stała obsługa prawna Wspólnot Mieszkaniowych oraz właścicieli lokali,
 2. pomoc prawna w ukonstytuowaniu się wspólnot mieszkaniowych,
 3. obsługa prawna w „uwalnianiu” wspólnot mieszkaniowych od dewelopera lub od spółdzielni mieszkaniowej, w szczególności w rozwiązywaniu umów i odzyskiwaniu dokumentacji,
 4. reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przez radcę prawnego w sprawach o ustanowienie zarządu przymusowego w razie jego niegospodarności, w tym w razie niewykonywania uchwał, zbywania części wspólnych po nierynkowych cenach, zlecaniu usług podmiotom „zaprzyjaźnionym”, nie realizowania uprawnień z gwarancji lub rękojmi itp.
 5. dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez zarząd, zarządcę lub administratora,
 6. analiza prawna dokumentacji Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym uchwał, umowy o zarządzenie, administrowanie, umów deweloperskich, umów z gestorami mediów,
 7. sporządzanie uchwał oraz umów o administrowanie lub o zarządzanie nieruchomością wspólną; tworzenie regulaminów, statutów i innych aktów normatywnych Wspólnoty Mieszkaniowej,
 8. redagowanie uchwał wspólnot mieszkaniowych (protokołowanych notarialnie) zmieniających zasady zarządu nieruchomością wspólną,
 9. zaskarżanie uchwał Wspólnot Mieszkaniowych z powodu ich sprzeczności z zasadami prawidłowego zarządu, sprzeczności z interesem właścicieli lokali lub przepisami prawa,
 10. windykacja należności, w tym reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawach sądowych o zapłatę zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 11. dochodzenie odszkodowań lub wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 12. prowadzenie spraw o eksmisję,
 13. pomoc  radcy prawnego w sprawach o adaptację strychu, w tym wyodrębnienie własności lokalu oraz sprzedaż na rzecz inwestora, a także w sprawach o zwrot nakładów,
 14. obsługa prawa w sprawach przyłączenia nieruchomości sąsiednich w celu poprawienia warunków mieszkaniowych,
 15. analiza i redagowanie umów dotyczących spraw bieżących Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym umów o dzieło, umów zlecenia, umów o prace projektowe, umów o roboty budowlane, umów o świadczenie usług itd.
 16. skuteczna obsługa prawna w sporach z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, w tym w zakresie udostępniania instalacji teletechnicznej innym operatorom,
 17. prowadzenie spraw dotyczących wad w budynkach i sporów z wykonawcami robót budowlanych oraz innych usług, w tym dochodzenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, realizacja roszczeń odszkodowawczych lub o zapłatę kar umownych,
 18. reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa budowlanego, rzeczowego (służebności przejazdu i przesyłu).

Nasi prawnicy mają znaczące doświadczenie w obsłudze prawnej wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych. Świadczymy kompleksową obsługę prawną tego typu podmiotów, dbając o jak najlepsze zabezpieczenie ich interesów. Rozpoczęcie współpracy w zakresie obsługi prawnej możemy poprzedzić audytem prawnym, który wskazuje osobom zarządzającym obszary ryzyka prawnego związanego z działalnością podmiotu oraz sposoby rozwiązania ewentualnych zakresów problemowych.

 

OBSŁUGA BANKOWO-KSIĘGOWA

W powyższym zakresie Spółka prowadzi:

 1. dokonywanie wszelkich rozliczeń finansowych poprzez rachunek bankowy,
 2. prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów i przychodów,
 3. prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,
 4. przygotowywanie naliczeń dla właścicieli na podstawie podjętych przez wspólnotę uchwał,
 5. przygotowywanie rozliczeń dla właścicieli lokali z tytułu opłat na utrzymanie nieruchomości wspólnej, kosztów zużycia mediów oraz funduszu remontowego,
 6. pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, mediów, funduszu remontowego i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości,
 7. pobieranie i windykacja dochodów z pożytków,
 8. prowadzenie windykacji dłużników na koszt właścicieli,
 9. udzielanie informacji każdemu właścicielowi o stanie jego konta finansowego w rozliczeniach ze Wspólnota (kartoteka księgowa właściciela),
 10. przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości i przychodach Wspólnoty,
 11. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty.

 

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

W zakresie obsługi administracyjnej znajduje się:

 1. kontrola należytego stanu sanitarnego, porządku oraz czystości w częściach wspólnych nieruchomości w budynku i w obrębie posesji,
 2. przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej, liczenie głosów, zbieranie podpisów w trybie indywidualnego zbierania głosów,
 3. prowadzenie i aktualizacja baz danych właścicieli,
 4. prowadzenie korespondencji z właścicielami,
 5. wyszukiwanie firm świadczących usługi dla nieruchomości, negocjowanie cen i warunków umów,
 6. sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją umów przez kontrahentów zatrudnionych do obsługi nieruchomości, egzekwowanie od kontrahentów należytego wywiązywanie się z zawartych umów,
 7. prowadzenie regularnych kontroli i inspekcji nieruchomości,
 8. dokonywanie odczytów liczników indywidualnych i administracyjnych celem wykonywania rozliczeń zużycia mediów,

oraz zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów:

 1. z dostawcami mediów: wody, ciepła, prądu, gazu oraz firmami wywożącymi śmieci,
 2. ubezpieczycielem budynku, negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych.

 

POGOTOWIE TECHNICZNE 24h

Zakres czynności obejmuje:

 1. prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
 2. zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
 3. kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 4. przygotowanie planów remontowych,
 5. nadzór nad właściwym wykonywaniem umów konserwacyjnych poszczególnych branż w zakresie konserwacji ogólnobudowlanej oraz konserwacji instalacji zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, kotłowni, instalacji gazowych, elektrycznych, urządzeń wentylacyjnych, instalacji piorunochronnej, kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych, instalacji domofonowej, przeciwpożarowej oraz ślusarki,
 6. zlecanie i prowadzenie planowanych przeglądów, kontroli technicznej i okresowej części wspólnych nieruchomości, garaży i komórek lokatorskich w aspekcie ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz urządzeń stanowiących wyposażenie nieruchomości,
 7. wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty, modernizację budynku, negocjacje z wykonawcami, analiza i zatwierdzanie kosztów.